Stichting Openhaard is in het jaar 2007 opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan een harmonieuze samenleving. Al jaar werkt de stichting als de verbindende factor in diverse wijken waarin zij actief zijn. Met steun en toeverlaat van de vrijwilligers, sponsoren en relaties is de stichting in staat om bij te dragen aan een meer verbonden Rotterdam-Rijnmond.

Missie

Stichting Openhaard stelt een samenleving voor waarin burgers in harmonie met elkaar in interactie zijn. Dit streven kan worden bereikt door individuen met de nodige en juiste competenties toe te rusten waardoor zij hun omgeving kunnen benaderen en toezien met respect, interesse, solidariteit, binding en betrokkenheid.

Visie

Stichting Openhaard stelt de mens centraal en besteedt aandacht aan zijn of haar betere toerusting op de toekomst. Hierbij zal educatie, emancipatie en opvoeding cruciaal van belang zijn en betrekking hebben op het gedrag, gevoel en gedachte van de doelgroep. Om de daarbij benodigde kennis en vaardigheden te verwerven, competenties te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de (loopbaan)ontwikkeling, zal Stichting Openhaard de nodige inzet verzorgen, met behulp van vrijwilligers en relaties, om de individuen hierin te ondersteunen en te begeleiden.

Doelstelling

  • Het doen bevorderen van welzijn en welbevinden van mensen, meer in het bijzonder van inwoners van Rotterdam-Rijnmond.

  • Bijdragen en bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid van Rotterdammers op het gebied van bijvoorbeeld educatie, sociaal-maatschappelijke activiteiten, cultuur, actieve burgerschap en participatie in de samenleving, diversiteit & inclusie, duurzaamheid en milieubewustzijn.

  • Het bevorderen en continueren van wederzijds begrip, wederzijds respect en van solidariteit tussen alle inwoners van Nederland.

  • Het ontwikkelen van competenties van individuen, organisaties en overheden om hen optimaal toe te rusten om op de juiste manier te kunnen omgaan met spanningen en veranderende verhoudingen binnen de Nederlandse samenleving.

  • Het bijdragen aan meer betrokkenheid van Rotterdammers bij oplossingen van de vraagstukken in de Nederlandse samenleving.

  • Het doen ontdekken en doen ontwikkelen van eigen talenten van kinderen en jeugd en het doen inzetten van die talenten voor een betere samenleving.