SPIOR de training

Onlangs hebben wij in samenwerking met SPIOR de training ‘Wajaw II’ afgerond, waar wij vooral de nadruk legden op discriminatie. Doelstellingen van deze training waren onder andere om overlast gevend gedrag en maatschappelijke uitval door o.a. vroegtijdig schoolverlaten, agressiviteit, criminaliteit en radicalisering tegen te gaan en het leveren van een maatschappelijke bijdrage te bevorderen. Onderdelen van de training zijn het ondersteunen van de interculturele en religieuze identiteitsontwikkeling, omgaan met discriminatie en agressie, burgerschapsvorming en vrijetijdsbesteding. Enerzijds werd er tijdens deze bijeenkomsten kennis gedeeld, anderzijds gingen de jongeren zelf aan de slag om vaardigheden te ontwikkelen door bijvoorbeeld rollenspellen te spelen, te debatteren of samen te werken aan opdrachten en dergelijke. De training sloten wij af met een bezoek aan het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, aansluitend op de bijeenkomst over discriminatie.
‘Wajaw!’ won in oktober 2013 de Hein Roethofprijs, een prestigieuze prijs die door het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt toegekend aan projecten die resultaten bereiken met de preventie van criminaliteit en het bevorderen van sociale veiligheid. De jury koos het project uit de vijf genomineerde projecten vanwege ‘het succesvol voorkomen van maatschappelijke uitval van jongeren, het terugdringen van overlast in Rotterdamse wijken, de bijdrage aan de leefbaarheid en de tastbare resultaten.’